(1)
วชิระวงศกร ป.; รอดขาว ส.; ช่วยปุ่น เ. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sci. Environ. J. 2016, 16, 167-177.