(1)
ละม้ายจีน ก.; ช่วยบำรุง เ. ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี. Life Sci. Environ. J. 2016, 17, 190-199.