(1)
สารวิทย์ ว. คำเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด. Life Sci. Environ. J. 2016, 17, 169-179.