(1)
สุภาพรหม ก.; อินทร์ม่วง อ. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. Life Sci. Environ. J. 2016, 17, 11-20.