(1)
เทียรฆนิธิกูล ฐ.; วงษ์ดอกไม้ ร. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน. Life Sci. Environ. J. 2016, 16, 279-285.