(1)
ฐิตธมฺโม (แก้วนวน) พ. วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท. Life Sci. Environ. J. 2016, 16, 241-250.