(1)
เพชรศรี ส.; สงคราม จ.; จงจิตวิมล ธ. ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. Life Sci. Environ. J. 2016, 16, 178-188.