(1)
เฉิดฉิ้ม ส.; ภัทรกิจโสภณ ส.; ขาวผ่องอำไพ ศ. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี. Life Sci. Environ. J. 2016, 15, 125-132.