(1)
พิชญไพบูลย์ ส.; คงรัตนประเสริฐ ว.; ลาภวงศ์ราษฎร์ อ.; แสนหมื่น อ. การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1. Life Sci. Environ. J. 2016, 15, 115-124.