(1)
คล้ายเกตุ ว. การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Life Sci. Environ. J. 2016, 15, 104-114.