(1)
คงนิรันดรสุข เ.; ชินสำราญ ก.; ทักษิณธรรม ว.; สุทธิวิเศษ ส. ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช. Life Sci. Environ. J. 2016, 15, 45-53.