(1)
พูลประเสริฐ พ.; เสนารัตน์ ศ. ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Life Sci. Environ. J. 2016, 15, 38-44.