(1)
ใบไม้ ว. การศึกษาและการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. Life Sci. Environ. J. 2016, 15, 1-11.