(1)
เขตต์กัน พ. การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ. Life Sci. Environ. J. 2016, 16, 106-117.