(1)
โพตะกาว เ. การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก. Life Sci. Environ. J. 2016, 16, 95-105.