(1)
อุปรา โ.; ธนสุวรรณ ป. ภาวะเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของภาวะฉุกเฉิน ทางโรคหลอดเลือดสมอง. Life Sci. Environ. J. 2016, 16, 87-94.