(1)
ศิลาอาส์น ม. บทบรรณาธิการ. Life Sci. Environ. J. 2016, 16.