(1)
เอมหยวก ศ.; มีทรัพย พ.; วิริยะสุมน ศ. การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน. Life Sci. Environ. J. 2014, 15, 110-120.