(1)
คลี่สุนทร อ. การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ. Life Sci. Environ. J. 2014, 15, 21-31.