(1)
มาลัยวงศ์ ค. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท. Life Sci. Environ. J. 2014, 15, 1-20.