(1)
สุริยะกันธร ป.; นาคประสม น.; อัศวราชันย์ ฤ. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง. Life Sci. Environ. J. 2014, 14, 44-52.