(1)
เชี่ยวชาญวิทย์ ด. การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีธรรมชาติ. Life Sci. Environ. J. 2014, 2, 111-115.