(1)
เอกวิริยะกิจ ส. การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี. Life Sci. Environ. J. 2014, 2, 102-110.