(1)
ฉิมภู่ ด. ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. Life Sci. Environ. J. 2014, 2, 82-87.