(1)
จันทร์อรุณ ก. การอบแห้งและการถนอมอาหาร. Life Sci. Environ. J. 2014, 4, 41-52.