(1)
แม้นมณี ส. การเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์. Life Sci. Environ. J. 2014, 4, 35-40.