(1)
วิจารณกุล อ. ผลกระทบของการจำกัดน้ำทิ้งชุมชนเทศบาลเมืองพิษณุโลกและชุมชนชาวแพต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน. Life Sci. Environ. J. 2014, 1, 117-124.