(1)
ก่องตาวงษ์ ว. ของเก่าหรือของเก่าๆ. Life Sci. Environ. J. 2014, 1, 100-110.