(1)
กาญจนประเสริฐ น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน. Life Sci. Environ. J. 2014, 4, 1-6.