(1)
- ฝ. ป่าชุมชน. Life Sci. Environ. J. 2014, 1, 44-52.