(1)
ศรีโสภา อ.; พรมศิลา ว. หนึ่งประสบการณ์...กว่าจะเป็นนักเรียนนอก. Life Sci. Environ. J. 2014, 8, 96-99.