(1)
คุ้มนก ช. ยีสต์...... จุลินทรีย์อุตสาหกรรม. Life Sci. Environ. J. 2014, 8, 84-90.