(1)
จันทร์อรุณ ก. กระบวนการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ. Life Sci. Environ. J. 2014, 6, 67-72.