(1)
สังขวดี ก. เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว. Life Sci. Environ. J. 2014, 9, 51-57.