(1)
ปรีชาวรพันธ์ อ.; จูอนุวัฒนกุล ส.; อินากา ย.; กรุดพันธ์ เ.; โมโตมิซึ โ.; ชัลภากุล อ. การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของซัลโฟนาไมด์ด้วย ระบบ FIA/HPLC ควบคู่กับการตรวจวัดทางแอม เพอร์โรเมทริกโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือโบรอน. Life Sci. Environ. J. 2014, 9, 16-25.