(1)
โพธิ์ศรี เ. เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น). Life Sci. Environ. J. 2014, 8, 62-73.