(1)
มาตรมูล ไ. เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงการเต้นของหัวใจ. Life Sci. Environ. J. 2014, 7, 68-73.