(1)
บุญยะรัตน์ ฤ. หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก..., หอเอนปิซา. Life Sci. Environ. J. 2014, 8, 31-34.