(1)
อินทร์ทอง ภ. ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network). Life Sci. Environ. J. 2014, 11, 70-77.