(1)
เสมาขันธ์ ช. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D). Life Sci. Environ. J. 2014, 10, 97-104.