(1)
ศรีรัตนประสิทธิ์ น. ปัญหาโลกร้อน กับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์. Life Sci. Environ. J. 2014, 11, 42-51.