(1)
ปารีศรี ร. เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร. Life Sci. Environ. J. 2014, 10, 88-96.