(1)
พุทธาภิบาล ป. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับความเสี่ยงต่อพิบัติภัยแผ่นดินไหว. Life Sci. Environ. J. 2014, 11, 31-41.