(1)
อยู่มี พ. การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1. Life Sci. Environ. J. 2014, 11, 20-25.