(1)
น้อยโขง ว.; สังโยคะ ส.; แสงสุข จ. วามหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก A Study on Species Diversity of Fishes and Helminthic Infection of the Fishes in Kaew-Noi Bam-Rungdan Dam, Phitsanulok Province. Life Sci. Environ. J. 2014, 11, 10-19.