(1)
ศรีธาวิรัตน์ ธ. การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์. Life Sci. Environ. J. 2014, 10, 34-45.