(1)
ทองรอด ว.; ลิ้มสุวรรณ ท.; ฉัตราภรณ์ ส. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค์. Life Sci. Environ. J. 2014, 10, 22-33.