(1)
ฉิมจารย์ อ. “คาร์บอนเครดิต” ธุรกิจขายมลพิษ. Life Sci. Environ. J. 2014, 12, 103-110.