(1)
สุภาวงศ์ ส.; วชิระวงศกร ป. คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. Life Sci. Environ. J. 2014, 12, 72-85.