(1)
เสมาขันธ์ ช. บทบรรณาธิการ. Life Sci. Environ. J. 2014, 13.